Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL – DIENSTEN
Online Cursus voor Jouw Krullen
85454982
Eindhoven
06 81281910
info@onlinecursusvoorjouwkrullen.nl

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, diensten en/of digitale inhoud
  verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand, waarbij de levering daarvan plaatsvindt door de
  ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer.
 2. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 3. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op
  afstand aangaat met de webwinkel.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is
  gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen
  informatie mogelijk maakt.
 6. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst
  op afstand.
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 8. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door
  gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 9. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit
  van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tussen ondernemer
  en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de ondernemer aanvaard en
  voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Ondernemer bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de
  ondernemer deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de ondernemer, binnen de wettelijke
  kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten
  en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij
  voldoende weigeringsgronden heeft de ondernemer het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te
  ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

3. Ontbindingsrecht

 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst
  van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger, althans, in het geval
  van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14
  dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk
  aan de ondernemer te melden. Ondernemer verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 3. Indien de consument de overeenkomst ontbindt na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht om de dienst te
  verrichten, is de consument aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de
  overeenkomst dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
  nakoming van de overeenkomst.
 4. Bij geheel of gedeeltelijke levering van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, binnen de
  bedenktijd, draagt de consument bij ontbinding de gehele kosten, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van
  de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van toestemming; of
  c. de ondernemer deze verklaring van de consument schriftelijk heeft bevestigd.
 5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van
  rechtswege ontbonden.
 6. Ondernemer vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

7. Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  a. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  c. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen
  invloed heeft;
  d. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
  verbroken;
  e. de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
      i. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
  en
      ii. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn ontbindingsrecht verliest;
  f. overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
  periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  g. dienstovereenkomsten , na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
      iii. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
  en
      iv. de consument heeft verklaard dat hij zijn ontbindingsrecht verliest zodra de ondernemer de
  overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

5. Duurovereenkomsten

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
  van producten of diensten te allen tijde tegen het einde van die overeenkomst opzeggen met inachtneming van de
  daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan en die strekken tot het geregeld afleveren van producten of
  diensten, mogen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd en geven de consument het recht na de
  eerste periode te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.
 4. Overeenkomsten met een duur van meer dan een jaar, mogen door de consument na een jaar te allen tijde
  worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging
  vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

6. Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het
  ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een
  overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de
  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
  ondernemer te melden.

7. Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen
  nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij
  de ondernemer.
 3. Bij ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de
  klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de ondernemer hier tijdig melding van maken en daarbij een
  indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 4. De consument heeft tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te
  maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/